I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin, na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu. Powyższe zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formie pliku PDF który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Internetowy sklep sportowy działający pod adresem www.strojesportowe.eu, prowadzony jest przez Piotra Drzewieckiego, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą: SMART Piotr Drzewiecki, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kolistej 5A lok. 12, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, nr NIP 8942391677, nr Regon 021331781. Firma SMART Piotr Drzewiecki prowadzi m.in. sprzedaż wysyłkową na terenie Unii Europejskiej oraz poza nią.

Adres rejestracyjny sklepu: Smart Piotr Drzewiecki, ul. Kolista 5a/12, 54-152 Wrocław

Konto bankowe PLN / EUR: 64 1050 1445 1000 0091 3152 0984 (ING Bank Śląski S.A.)

Kontakt ze Sklepem - za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@strojesportowe.eu; telefonicznie: 505 110 777, 505 111 443 (w Dni Robocze w godzinach 9:00-17:00); pisemnie na adres (w tym do składania reklamacji): StrojeSportowe.eu, ul. Legnicka 62a lok. 113, 54-204 Wrocław.

Słowniczek:

Sklep - Sklep Internetowy działający pod adresem www.strojesportowe.eu, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie handlowej za pośrednictwem Internetu;
Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy;
Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym www.strojesportowe.eu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 1ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.));
Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;
Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, łączną cenę sprzedaży za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostarczenia towaru, stanowiące wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
Przelew bankowy - płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;
Przelew elektroniczny - płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Dotpay, Pay-Pal, PayU lub innych systemów płatności on-line;
Kodeks Cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

II. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat towarów Sklep zamieszcza na stronie www.strojesportowe.eu.
 2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.strojesportowe.eu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Składanie zamówień przez Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari.
 3. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 4. Aby założyć Konto Klienta, należy uruchomić stronę internetową: http://www.strojesportowe.eu/login i wypełnić formularz, w tym podać adres email i określić hasło do konta. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 5. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów lub usług ze Sklepem. Każda płatność zrealizowana przez Klienta - z wyjątkiem płatności realizowanej przy odbiorze zamówienia - stanowi do momentu wysłania przez Sklep potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Klienta zamówienia, Sklep przesyła do Klienta specyfikację dokonanego przez Klienta zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail. Specyfikacja o której mowa w zdaniu poprzednim, nie stanowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, zostanie wysłane na podany przez Klienta adres e-mail, stanowiąc oświadczenie o zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Klientem i Sklepem, niezwłocznie po zweryfikowaniu przez Sklep dostępności towarów u dostawców Sklepu.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest dokonać:
  • wyboru zamawianych towarów lub usług,
  • wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy i adresu, na jaki ma być wystawiona faktura (mogą to być różne adresy),
  • wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w sklepie.
 7. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Klienta stanowiącej potwierdzenie przyjęcie zamówienia do realizacji, uzupełnionej o treść aktualnego regulaminu Sklepu. Z tą chwilą, uważa się umowę sprzedaży pomiędzy Sklepem, a Klientem za zawartą. Do przesyłki zawierającej towar dołączona jest faktura VAT.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Klienta specyfikacji wskazanej w pkt 5 powyżej. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku zapłaty przez Klienta za zamówienie, o którym mowa w zdaniu powyżej, Sklep zwróci wpłacone pieniądze zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X. Zwrot należności Klientom.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, o którym mowa w pkt 5 powyżej, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:
  • częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów;
  • anulowanie całości zamówienia;
 10. Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X. Zwrot należności Klientom.
 11. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sklep anuluje złożone zamówienie, o czym Klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Klienta adres e-mail.
 12. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

III. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktu w zakładce KONTAKT lub telefonicznie na numer podany na stronie Sklepu .
 2. Zmiany zlecane w inny sposób niż za pośrednictwem formularza kontaktu będą wprowadzane wyłącznie po zweryfikowaniu Klienta jako właściciela konta. Modyfikacje dotyczące: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu należności będą przyjmowane tylko poprzez formularz kontaktu w zakładce KONTAKT po uprzednim zalogowaniu się na konto Klienta.

IV. CENY TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  • podawane są w złotych polskich,
  • zawierają podatek VAT,
  • nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży i wprowadzania w nich zmian zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulaminami. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy brutto i przewidywanych terminach dostawy dostępna jest w sekcji Koszty dostawy .

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przekazania zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę - uwzględniane są tylko Dni Robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu dostępnych towarów zamówienia. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta w zakładce "historia zamówień". Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji. Aktualna tabela zawierająca informacje o czasie dostawy dostępna jest w sekcji Koszty dostawy
 2. Na terytorium Polski zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej - od 24 (dwadzieścia cztery) godzin na adres wskazany przez Klienta,
  • odebrane bezpośrednio przez Klienta pod adresem Sklepu.
 3. Do krajów Unii Europejskiej i poza nią zamówienie może być dostarczone tylko przez firmę kurierską.
 4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.

VI. FORMY PŁATNOŚCI. ROZPOCZĘCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • płatność przy odbiorze - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,
  • przelew bankowy, przelew elektroniczny, karta płatnicza w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep - w tej sytuacji należność pobierana jest w chwili przesłania do Sklepu zamówienia; realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, w przypadku przelewu bankowego - po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 2. Towary z dostawą poza terytorium Polski mogą być opłacane wyłącznie kartą kredytową online za pośrednictwem operatora płatności lub poprzez system płatności PayPal (należność jest pobierana w chwili potwierdzenia transakcji przez PayPal).

VII. REKLAMACJE

 1. Sklep przestrzega obowiązku dostarczania produktów bez wad.
 2. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 - 576.
 3. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady towaru. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres korespondencyjny Sklepu: StrojeSportowe.eu, ul. Legnicka 62A lok 113, 54-204 Wrocław. W reklamacji należy podać dane Klienta (imię, nazwisko, adres), datę otrzymania (odbioru) reklamowanego towaru, przyczyny reklamacji oraz żądanie Klienta w związku z wystąpieniem wady.
 4. W sytuacji wystąpienia wady Klient może:
  a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, albo;
  b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
  c) żądać wymiany towaru na wolny od wad;
  d) żądać usunięcia wady towaru.
 5. Jeżeli Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, po zgłoszeniu przez Klienta będącego konsumentem jednego z oświadczeń, o których mowa w pkt. 4 lit. a lub b, wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie, Klient nie może złożyć oświadczenia o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub jego naprawy.
 6. Reklamowane produkty Klient powinien dostarczyć na adres Sklepu: StrojeSportowe.eu, ul. Legnicka 62A 54-204 Wrocław. Do odsyłanego towaru należy dołączyć dowód zakupu. Reklamowane towary mogą zostać odesłane pocztą.
 7. Sklep w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta - Sklep niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zgodnie z procedurą opisaną w Dziale X. Zwrot należności Klientom.

VIII. GWARANCJA JAKOŚCI NA PRODUKTY

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być również objęte gwarancją udzieloną przez producenta bądź dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. W przypadku bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klient.
 2. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego albo do Sklepu;
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi - w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień pkt. VII. par. 3-8 Regulaminu.
 3. Realizacja przez Sklep usług posprzedażowych wymaga indywidulanego uzgodnienia pomiędzy Klientem a Sklepem.

IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym www.strojesportowe.eu w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się:
  • od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu);
  • od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
 2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W oświadczeniu należy podać: dane Klienta (imię, nazwisko, adres), datę otrzymania (odbioru) zamówienia, listę zwracanych towarów, ew. numer rachunku bankowego do zwrotu należności.
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić towary objęte odstąpieniem od umowy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza jego zwykłe używanie.
 4. Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów, jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów objętych jego oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść.
 5. Zwrot przedmiotu zamówienia w przypadku odstąpienia od umowy powinien być dokonany na adres: StrojeSportowe.eu, ul. Legnicka 62A lok. 113 , 54-204 Wrocław.
 6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale X. Zwrot należności Klientom.
 7. Konsument nie ma prawa odstąpienia w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

X. ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM

 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
 2. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym zwrot należności następuje na kartę kredytową lub rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność (zwrot płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty). W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, płatności przy odbiorze lub gdy z przyczyn niezależnych od Sklepu identyfikacja rachunku bankowego, z którego nastąpiła płatność jest niemożliwa (brak możliwości zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty), zwrot nastąpi za uprzednią zgodą Klienta i wyłącznie na podstawie jego dyspozycji na wskazany rachunek bankowy Klienta. Dyspozycja przekazywana jest do Sklepu za pośrednictwem formularza kontaktu w zakładce KONTAKT po uprzednim zalogowaniu się na koncie Klienta.

XI. DANE OSOBOWE

 1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie SMART Piotr Drzewiecki oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy na zasadach określonych w Regulaminie. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.
 2. Funkcję administratora danych osobowych w odniesieniu do danych osobowych Klienta, przekazanych do Sklepu w celu realizacji umowy na zasadach określonych w Regulaminie pełni SMART Piotr Drzewiecki. Zbiór danych osobowych Klientów podlega zgłoszeniu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i wpisowi do rejestru zbiorów danych osobowych.
 3. Dane osobowe Klienta są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w zakresie nieuregulowanym tą ustawą - zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie.
 5. Klienci Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka Twoje konto).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest między Klientem a firmą SMART Piotr Drzewiecki.
 2. Towary prezentowane na stronach u nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
 5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego . W zgłoszeniu Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 6. Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.strojesportowe.eu. Rodzaje plików cookie, z których korzysta Sklep to:
  • Cookies sesji - działają tylko podczas przeglądania stron serwisu umożliwiając tym samym prawidłowe ich funkcjonowanie,
  • Cookies trwałych - pozostają na komputerze po odwiedzeniu strony www.strojesportowe.eu,
  • Cookies podmiotów zewnętrznych - umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji Klienta
 7. Klient ma możliwość korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje lub usługi Sklepu nie będą działać poprawnie. Jeśli Klient nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies powinien, w dowolnym momencie, zaznaczyć w ustawieniach przeglądarki opcję odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesłania.
 8. Ewentualne spory pomiędzy Klientem będący Konsumentem a Sklepem zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
 11. Klient zostanie poinformowany o każdorazowej zmianie Regulaminu z co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem poprzez informację o zakresie zmian w Regulaminie umieszczoną na stronie www.strojesportowe.eu, oraz w powiadomieniu wysłanym na adres poczty elektronicznej Klienta. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienie.
 12. Jeżeli Klient nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo przed wejściem zmiany w życie złożyć Sklepowi stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Sklepu: sklep@strojesportowe.eu. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Klienta umowy Sklepowi. W takim przypadku Sklep dokona dezaktywacji konta Klienta na stronie www.strojesportowe.eu w terminie 30 dni od daty otrzymania oświadczenia Klienta.

Załącznik nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zasad realizacji zamówień.